fbpx

Algemene voorwaarden Mijn tijdsplan
E-mail: mijntijdsplan@gmail.com
Website: www.mijntijdsplan.nl

Definities
1. Mijn tijdsplan: Mijn tijdsplan, gevestigd te Vlaardingen onder KvK nr. 90781139.
2. Klant: degene met wie Mijn tijdsplan een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Mijn tijdsplan en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en
leveringen van diensten of producten door of namens Mijn tijdsplan.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden
uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Mijn tijdsplan zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken_________________ geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of
de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Mijn tijdsplan zich het recht voor de offerte of het aanbod
alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Mijn tijdsplan slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen
1. Alle prijzen die Mijn tijdsplan hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die Mijn tijdsplan hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,
kan Mijn tijdsplan te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Mijn tijdsplan een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Mijn tijdsplan is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mijn tijdsplan de klant tijdig te laten weten waarom een hogere
prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen,
dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. Mijn tijdsplan heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mijn tijdsplan prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mijn tijdsplan op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de
prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
1. Mijn tijdsplan mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen
bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,
zonder dat Mijn tijdsplan de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Mijn tijdsplan behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een
zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn
1. Producten worden direct afgerekend.
2. Mijn tijdsplan mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.

3. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Mijn tijdsplan betalen, tenzij partijen hierover andere
afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen
bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,
zonder dat Mijn tijdsplan de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
5. Mijn tijdsplan behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een
zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 8 – Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mijn tijdsplan gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand
voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand
voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Mijn tijdsplan.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mijn tijdsplan zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mijn
tijdsplan op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mijn tijdsplan, dan is hij nog steeds verplicht
de afgesproken prijs aan Mijn tijdsplan te betalen.

Artikel 9 – Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Mijn tijdsplan gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan
de klant geleverde producten.
2. Mijn tijdsplan roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht
betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Mijn tijdsplan, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 15 – Vergoeding van bezorgkosten

Artikel 18 – Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 19 – Retentierecht
1. Mijn tijdsplan kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de
klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Mijn tijdsplan heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende
zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Mijn tijdsplan.
3. Mijn tijdsplan is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 20 – Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mijn tijdsplan te verrekenen met een
vordering op Mijn tijdsplan.

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud
1. Mijn tijdsplan blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Mijn tijdsplan op grond van wat voor met Mijn tijdsplan gesloten overeenkomst dan
ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Mijn tijdsplan zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of
anderszins bezwaren.
4. Indien Mijn tijdsplan een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Mijn
tijdsplan het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 22 – Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Mijn tijdsplan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Mijn tijdsplan het recht om zijn verplichtingen
op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Mijn
tijdsplan kan tegenwerpen.

Artikel 23 – Levertijd
1. De door Mijn tijdsplan opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Mijn tijdsplan door Mijn tijdsplan schriftelijk
dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de
overeenkomst te ontbinden, tenzij Mijn tijdsplan niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of
partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 24 – Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 25 – Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 26 – Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst
te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Mijn tijdsplan niet
aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de
verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Mijn tijdsplan, bij gebreke waarvan Mijn tijdsplan niet aansprakelijk
kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 27 – Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
• zaken van Mijn tijdsplan die bij de klant aanwezig zijn
• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Mijn tijdsplan de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 29 – Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel
kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 31 – Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mijn tijdsplan enkel
een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte
wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen,
gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 33 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Mijn tijdsplan voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Mijn tijdsplan heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel
afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mijn tijdsplan tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mijn tijdsplan tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 34 – Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig
en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Mijn tijdsplan.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mijn tijdsplan de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mijn tijdsplan redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 36 – Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen Mijn tijdsplan en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 3, 6, 9
of 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijnovereengekomen.
2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst
voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Mijn tijdsplan schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 37 – Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds
niet opzegbaar.

Artikel 39 – Intellectueel eigendom
1. Mijn tijdsplan behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en
modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,
afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn tijdsplan (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 40 – Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Mijn tijdsplan ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Mijn tijdsplan waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Mijn tijdsplan schade kan
berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het
gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
• die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 41 – Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding
voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen
sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Mijn
tijdsplan waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Artikel 42 – Vrijwaring
De klant vrijwaart Mijn tijdsplan tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mijn tijdsplan geleverde
producten en/of diensten.

Artikel 43 – Klachten
1. De klant dient een door Mijn tijdsplan geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht
verwachten, dan dient de klant Mijn tijdsplan daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Mijn tijdsplan uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Mijn tijdsplan in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mijn
tijdsplan gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 44 – Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mijn tijdsplan.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mijn tijdsplan ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Artikel 45 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als Mijn tijdsplan een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mijn tijdsplan verschuldigd zijn.

Artikel 46 – Aansprakelijkheid Mijn tijdsplan
1. Mijn tijdsplan is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt
door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Mijn tijdsplan aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of
verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Mijn tijdsplan is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade
aan derden.
4. Indien Mijn tijdsplan aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en
gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 47 – Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mijn tijdsplan vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 48 – Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mijn tijdsplan toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet
rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Mijn tijdsplan niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas
plaatsvinden nadat Mijn tijdsplan in verzuim is.
3. Mijn tijdsplan heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Mijn tijdsplan kennis heeft genomen van omstandigheden die
hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 49 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mijn tijdsplan in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mijn tijdsplan kan worden toegerekend in een van de wil van Mijn tijdsplan onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mijn tijdsplan kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte
stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mijn tijdsplan 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen,
dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mijn tijdsplan er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Mijn tijdsplan is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de
overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 50 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 51 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Mijn tijdsplan is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mijn tijdsplan zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 52 – Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mijn tijdsplan.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 53 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige
bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van
wat Mijn tijdsplan bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 54 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mijn tijdsplan is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 16 juni 2023.
Onderdeel van Women with Success B.V.